به نام خدا

شايد کم مغز و کم محتوا باشد شايد دوستش نداشته باشی و حوصله ات سر برود :اما

آبی که هست پس بخوانش که:

چشمان عشق آبی است ؛ اين را تو می دانی؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
م.صبا

اول چرا پيامهای ديگرانت رو بايگانی کردی؟ مسئله ناموسی بيده؟دوم بهتره ترومن شو رو دوباره ببينی چون ترومن تا آخر فیلم دقیقا همونی بود که کارگردان می خواست . سوم به حاطر آدرسا يه دنيا ممنون !

آوار

به سرآغاز می رويم - به لحظه ی خلق چيزی - پر هيجان - التهابی افزون . و خلق می شود آرام - چون بريدن شريانی غليض - برون می آورد ذهن مچاله ی جويده را .... بدرود ...