مهم نیست که موافقی یا نه!

بی تو

ادامه می دهم!

بی هیچ یادی

بی هیچ حسرت و خاطره ای

به خاطر خودم

و به نام او

بی تو...

بقیه ی این سالها را

بی تو می روم.

شاید

درد اینگونه زیستن کمتر باشد

شاید...

اگر هم نبود

طلبکار می شوم

خودم  خودت وخدا را از خودش!

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
آخرین پیام

احسنط به همت بلند