مژدگانی برای یابنده..

گم شده ام من.

جایی میان ماندن و مردن !

/ 2 نظر / 5 بازدید
رضا

جای خوبیه برای گم شدن...و هرگز پیدا نشدن...

م م ب

و او تقسیم کار کرد ماندنمان را به عهده مان گذاشت و مردنمان را به عهده خود گرفت و گم شدن میان ماندن و مردن یعنی گم کردن خود و گم کردن او و سپس گفت بیاب خود را تا بیابی مرا و چون خود را بیابی او را یافتی و . . . هر که او را یافت پیدا شد . . . "مژدگانی فراموش نشود"