من حتی فکرش را هم نمی کنم

درآينه خودم را نگاه می کنم،چروکهای ريزدور چشمم مرا به اعماق آن سالها می برد.

خاطره ها در ذهنم تلنبار شده،و عشق اين تابع سينوسی،همچنان با ترسی رقيق در

من پيداست.با همان سوزش،با همان سنگينی وبا همان درد.

می دانم چرا !خوب می دانم،عشق زاييده ی فاصله است، فاصله بين تو و آنچه که

 دوستش داری،درست مثل دو خط موازی که هميشه با همند ، دلداده و عاشق ،

که البته هيچوقت هم به هم نمی رسند.

اما کاش می شد، کاش اين انطباق ژرف عواطف با پيکر های خسته ی بشری ما

هم جور در می آمد،کاش. . .

. . .

. . .

تا حالا با خودت فکر کرده ای جدا شدن از کسی که هرگز با او زندگی نکرده ای

چقدر دشوار تر است؟ 

/ 7 نظر / 3 بازدید
mohammad asghari

سلام خسته...........خوبی .....زمستون خدا سرده دمش گرم.........زمينو مثل يخ کرده دمش گرم..........تو ايين خدا لوطی گری نيست.......خدا نامرده نامرده دمش گرم.

aasi

هميشه اينجور جدايی ها غير ممکنه ... نظر من اينه / البته من اينجوری ميگم جدا شدن از کسی که هرگز مال تو نبوده است.

ميم

...و عشق صدای فاصله هاست / صدای فاصله هايی که غرق ابهامند...

علي

خوب درست اما از آنجا که ما رياضی می خوانيم تعريف را عوض کرده يک خط در بينهايت به دستگاه اقليدسی اضافه کرده و دو خط موازی را به هم می رسانيم ! شما نگران نباش به زودی به دستگاه عشاق هم تعميم ميديم

همايون

از اشعار لطيف و زيبای شما مشعوف شدم / همايون