دلتنگ می شوم دلتنگ کسانی که روزگاری مثل نسيم ،سرک کشيدند به کنج

تنهاييم،دمی عبور کردند ،بی خاطره ای حتی،دلتنگ روزهای بی خاطره می شوم.

ميان چشمهای خيس اعتقادم ودستهای باز اعتمادم به پروردگار در هروله ملنده ام.

اينک رها گشته ام از اين شک بی پايان و حس می کنم تماميت وجود خداوند را هم

چنانکه در پايان زندگی باشم.

چه کنم با حرفهايی که يکباره به دل می ريزندو هيچگاه رسالت نزولشان را نمی توان

 نوشت...

بدرود

/ 4 نظر / 3 بازدید
Indomitable

وقتی دلتنگ ميشی حتما يه خاطره ای بوده. هان؟

soheil

سلام انگار خيلی با اين آخوندها پريده ای ؟! بی خيال پسر... اين حرف ها چيه ؟

کوکتل

شروع کردم از اول آرشيوت رو خوندن....هنوز معتقدم که عالی می نويسی....يعنی هنوز هم فکر می کنم...تک هستی تو ابراز احساسات......خيلی قبولت دارم......

maryam

هوم روزهای بی خاطره!....