زخمهای عمیق جوش می خورند و می شوند خاطره

(حرفهایی از گذشته های نزدیک)

دلم گورستانی است به وسعت رنجی که می کشم.

دلم،

گورستانی است

به قدمت سالهای عمرم،

پر از سنگهای قبر در کنار هم.

و خاطراتم

حک شده بر این سنگهای سیاه

سفید و خاکستری.

خاطرات جوانمرگ شده،

خاطره های کهنه ولی عزیز

خاطره های تلخ.

و روشنک

نام مکرر زنی است

که سال به سال

در من به دنیا آمدو مرد.

/ 1 نظر / 6 بازدید