در همين نزديکی...
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱٩ : توسط : روشنک

دلم برايت تنگ شده...

تو را می بينم.

صدايت را می شنوم

و احساسم بودنت رادر تنم،

مور مور می کند.

امادلم برايت تنگ می شود...

پنجره ها را باز کرده ام

تا از ميان نسيم

 دستان عاطفه ات ،

پريشانی ام را نوازش کند و

و من بار ديگر تو را در خود بيابم .

در خود

بيابم.