» حس میکنم نبودنت را :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» ذکر می گویی :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» من اما بد نام میشوم :: ۱۳٩٠/٦/٦
» به خیال میمانستی.... :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» نگران من نباش :: ۱۳٩٠/٢/۳
» تو هم اضافه شدی به زخمهای قبلی ام :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» ما کوچیک شوماییم :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» مهم نیست که موافقی یا نه! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» زخمهای عمیق جوش می خورند و می شوند خاطره :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» داغت دلم را سوخته سالها :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» می دانم هیچکس یک دل شکسته را نمی خرد :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» بی طاقتم غافلگیرم نکن :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» دستان خالی من :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» تشنه ی دیدار :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» من اینجا غریبم! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» مژدگانی برای یابنده.. :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» پشیمانم :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» پیامکی که هرگز ارسال نشد! :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» برای اناری که از دلتنگی پوسید... :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» در انتظار تلاقی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» بعد از چهار راه کالج :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» يکی ازرو يکی اززير :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» دلتنگی... :: ۱۳۸٥/٦/٩
» تابع سينوسی :: ۱۳۸٥/٦/٢
» و جاده های روبرو؟ :: ۱۳۸٥/٦/۱
» مرا يادت هست؟ :: ۱۳۸٥/٢/٧
» میدونم که دوسم داری :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» درست يک ماه بعد :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» حاجی شدم :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» برای تو می آمدم... :: ۱۳۸٤/٩/۱
» تولدت مبارک :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» ...تا صدايت هست :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» دلتنگ توام :: ۱۳۸٤/۸/٦
» بهانه :: ۱۳۸٤/۸/٢
» فقط ،فراموشم نکن :: ۱۳۸٤/۸/۱
» برگشت :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» زخمهای عميق جوش می خورند و می شوند خاطره :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
» مردگی :: ۱۳۸٤/٦/۸
» برای تو که بهتری :: ۱۳۸٤/٦/٧
» هوای بارانی :: ۱۳۸٤/٦/۱
» هر روز هم که بيايی دستم را می برم :: ۱۳۸٤/٥/٩
» طپشهای برهنه :: ۱۳۸٤/٤/٧
» سفال آبی تر :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ستاره ای که در سابقه ی احساست مرده است :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» شايد اينو تو ندونی... :: ۱۳۸٤/۳/٢
» شايد يه اشتباه بود! :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ای عزيز ترينم :: ۱۳۸٤/٢/۱۳
» ما بيشتر :: ۱۳۸٤/۱/۳٠
» می بوسمت با اشک :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
» حال من بی تو :: ۱۳۸٤/۱/۱٠
» عزيزم تولدت مبارک :: ۱۳۸٤/۱/٧
» تو ميگی طاقت ميارم؟ :: ۱۳۸٤/۱/۱
» تو را آه کشيده ام :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
» اينجا برای از تو نوشتن فضا کم است :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
» چقدر می ارزی! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٩
» خوبی؟ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» يه بسته ی هزار تايی :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
» من خودم مسخره ترين آدم روزگارم :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
» مکمل :: ۱۳۸۳/۱٢/٤
» به اندازه ی تمام حسرتهای دلم :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٥
» من حتی فکرش را هم نمی کنم :: ۱۳۸۳/۱۱/۱۳
» چرا آدمها تنها به قاضی می رن؟ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
» مهمون تو حساب با من... :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
» يکی از ما دوتا داره دروغ می گه :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» خودت گفتی بگو شايد :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
» دروغ می گم :: ۱۳۸۳/۸/٢
» تا بی انتها موازی :: ۱۳۸۳/٧/۳٠
» چرا؟ مگه من چيکارت کردم؟ :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
» در همين نزديکی... :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
» باغچه ی پاييز :: ۱۳۸۳/٧/٥
» ميم... :: ۱۳۸۳/٧/٤
» نزديکتر از شاهرگ :: ۱۳۸۳/٦/٢٩
» ۱۳۸۳/٦/٢٥ :: ۱۳۸۳/٦/٢٥
» يک سرقت ادبی به نام در قلمرو دل :: ۱۳۸۳/٥/٧
» گل گلدون من... :: ۱۳۸۳/٥/۳
» امشب :: ۱۳۸۳/٤/۳۱
» می دانی؟ :: ۱۳۸۳/٤/٢٥
» وقتی که نيستی... :: ۱۳۸۳/٤/٢۳
» يتيم! :: ۱۳۸۳/٤/٢۱
» عاشقانه ی ۲ :: ۱۳۸۳/٤/۱۸
» عاشقانه ی ۱ :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
» به من بگو که: :: ۱۳۸۳/٤/۸
» آمدی؟ :: ۱۳۸۳/٤/٦
» وقتی که نيستی :: ۱۳۸۳/٤/٢
» برای ندا :: ۱۳۸۳/۳/۱٦
» تويی که نمی شناختمت :: ۱۳۸۳/۳/٧
» سکوت :: ۱۳۸۳/۳/٥
» و فردا؟ :: ۱۳۸۳/۳/۱
» دفاعيه :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
» در بحبوحه ی بهار :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» سرا پا :: ۱۳۸۳/۱/٢٠
» اينهمه بی تو؟ :: ۱۳۸۳/۱/٧
» يک آغوش حسرت :: ۱۳۸۳/۱/٥
» پلهای پشت سر( اعم از هوايی و غير هوايی) :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» نزديکتر بيا... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» انگشتتو نکن تو سمنو :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
» ارباب خودم سلام عليکم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» سرها در اهتزاز :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۳
» نمناکی خاک مرا مست می کند... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» با توام... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٠
» بايد می گفتم... :: ۱۳۸٢/۱٢/٥
» نگفته بودم؟ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» تو يافته ای؟ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱
» کی بريم شنا؟ :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
» ... بفرماييد :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» ما :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
» سيبهای سبز :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» چه سوزناک است زندگی ات :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» نيلوفر آبی :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» رگهای آبی احساسم :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» باز امروز دلم بارانيست :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
» امروز :: ۱۳۸٢/۱۱/٧
» رابطه انسانی :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» ۱۳۸٢/۱۱/۳ :: ۱۳۸٢/۱۱/۳